بدينوسيله به اطلاع ميرساند جهت تسهيل در انجام امور مربوط به شناسنامه فعاليت شركتها, از تاريخ 15/9/91 بررسي و تاييد مدارك مربوط به شناسنامه فعاليت , صرفا از طريق ارسال اصل مدارك به شرح ذيل توسط اداره پست و قيد صندوق پستي 466-17775 پس از ابلاغ كارشناس شناسنامه به شركت انجام مي پذيرد لذا خواهشمند است از مراجعه حضوري جدا خودداري فرماييد.

مدارك مورد نياز:
الف)جهت ثبت نمايندگي جديد:
1- اصل نامه نمايندگي ممهور به مهرهاي:كمپاني سازنده – اتاق بازرگاني كشور مبدا – سفارت ايران در كشور مبدا – وزارت امور خارجه در ايران
2- اصل تعهد نامه كمپاني سازنده با فرمت 7 بندي با مهر و امضاي كمپاني سازنده
3- اصل تعهد نامه شركت نماينده داخلي با مهر و امضاي شركت
تذكر1: در صورتيكه نمايندگي از طريق كمپاني واسط باشد, نامه نمايندگي كمپاني سازنده با اعلام تاييد نمايندگي در ايران-نامه نمايندگي كمپاني واسطه –تعهد كمپاني و تعهد نامه شركت داخلي ميبايست ارايه گردد.

ب)جهت تمديد نمايندگي:
  1-اصل نامه نمايندگي با مهر و امضاي كمپاني سازنده
2-اصل تعهد نامه كمپاني با فرمت 7 بندي در صورت عدم ارايه در هنگام ثبت كمپاني
3- اصل تعهد نامه شركت داخلي با فرمت 7 بندي در صورت عدم ارايه در هنگام ثبت كمپاني

ج)جهت ثبت ناظر فني:
اصل كليه مدارك قيد شده در فرم دال
تذكر2:كليه شرايط مندرج در مدارك درخواستي مي بايست بر اساس ضوابط شناسنامه فعاليت ارائه گرد
تذكر3 : درج شماره تلفن , كد پستي و آدرس دقيق در پاكت نامه ارسالي الزامي است و همچنين كليه اوراق ارسالي مي بايست ممهور به مهر شركت باشد.