شناسه ملی شرکت های حمل و نقل هوایی :

ايران اير
۱۰۱۰۰۳۵۴۲۵۹

امارات ایر
۱۰۱۰۰۱۷۳۵۹۴

قطر ایر
۱۰۱۰۰۱۸۱۵۰۶

تركيش ایر
۱۰۱۰۰۱۴۴۳۳۰

قشم ایر
۱۰۸۰۰۰۴۹۱۴۴

كويت ایر
۱۰۱۰۰۰۸۳۶۰۹

چين ایر
۱۰۱۰۰۱۹۸۰۳۴

الاتحاد
۱۰۱۰۰۱۹۶۵۹۶

آذربايجان ایر
۱۰۳۲۰۷۴۱۶۷۱

عمان ایر
۱۰۳۲۰۶۸۵۵۱۲

ماهان
۱۰۶۳۰۱۰۹۰۷۹

تایلند ایر
۱۰۱۸۳۰۰۰۹۰۶

کرین
۱۰۳۲۰۵۲۹۴۸۷

تابان ایر
۱۰۸۶۲۰۰۳۸۱۲

آسمان ایر
۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

ایرفلوت
۱۰۱۰۰۱۸۰۹۸۰

آبان ایر
۱۰۱۰۳۷۹۲۸۶۵

لوفت هانزا
۱۰۱۰۰۰۴۱۶۹۰

پگاسوز
۱۰۱۰۰۶۴۰۷۴۱

ازبکستان ایر
۱۰۳۲۰۵۲۹۴۸۷

بریتیش ایر
۱۰۱۰۰۳۴۸۹۴۴

ایرآسیا
۱۰۱۰۲۱۴۱۲۴۵

اوکراین ایر

۱۰۱۰۰۱۸۷۰۰۵