مشاوره و معرفی مسئول فنی

مسئول کیست و چه وظایفی دارد ؟
-تعريف ناظر فني وارد كنند
به فردي اطلاق مي شود كه از طرف وارد كننده به اداره كل تجهيزات پزشكي معرفي شده و پس از احراز شرايط و تاييد كميته
تعيين مي گردد
شرایط مسئول فنی :
الف )شرايط عمومي
عدم سوء پيشينه كيفري
گواهی امضا از دفتر خانه
کارت ملی و شناسنامه
عدم اعتياد به مواد مخدر
ارائه گواهي پايان خدمت و يا گواهي معافيت از خدمت
عدم ممنوعيت اشتغال بكار در داخل كشور جهت اتباع بيگانه
عدم اشتغال به كار در ساير پست ها و مسئوليت ها در ساعات كاري
ارائه گواهي امضاء در حوزه شرح وظايف ناظرفني با تاييد مديرعامل يا هيئت مديره
ب) شرايط اختصاصي
داشتن حداقل دو سال سابقه كار
داراي مدرك حداقل كارشناسي در رشته مرتبط با موضوع فعاليت
گذراندن دوره هاي آموزشي آشنايي با الزامات و ضوابط اداره كل تجهيزات پزشكي
مديريت ، (GMP) شرايط توليد خوب ،(ISO – آشنايي با الزامات اساسي، سيستم مديريت كيفيت در تجهيزات پزشكي( 13485
.(Tech File) تكنيك هاي آناليز ريسك و تهيه پرونده فني محصول ، (ISO ريسك ( 1497