ثبت کمپانی در پورتال اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

تعهدنامه شرکت داخلی
نامه نمایندگی کمپانی اصلی
( درصورت ثبت نمایندگی واسط) نامه نمایندگی کمپانی سازنده به کمپانی واسط
( درصورت ثبت نمایندگی واسط) نامه نمایندگی کمپانی واسط به شرکت متقاضی داخلی
( درصورت ثبت برند کمپانی ) تعهدنامه کمپانی برای برند
تاییدیه سی.ای CE
تاییدیه ایزو ISO 13485